Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1
Verbeek WeACT! Assessments Consultancy and Training (hierna ook: het ‘Bedrijf’) is een eenmanszaak, die zich ten doel stelt een praktijk op het gebied van kwaliteit en metrologie uit te oefenen.

Artikel 2
Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en te zijn aanvaard door het Bedrijf, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is dat een opdracht door een al dan niet nader genoemde expert/consultant zal worden uitgevoerd.

Artikel 3
Iedere aansprakelijkheid, verband houdende met de uitvoering van een opdracht van een cliënt, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars van het Bedrijf wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag terzake van het onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering toepasselijke eigen risico. Indien de verzekering geen dekking (meer) biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in de desbetreffende zaak betaalde honorarium. Een kopie van de telkens van kracht zijnde polis met voorwaarden ligt ter inzage ten kantore van het Bedrijf. Ook indien het Bedrijf een opdracht geweigerd of niet uitgevoerd heeft en daaruit schade mocht zijn voortgevloeid, is de aansprakelijkheid van het Bedrijf beperkt tot de in dit artikel bedoelde bedragen. Iedere vordering van de cliënt jegens het Bedrijf vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 4
Bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt is het Bedrijf gerechtigd om derden in te schakelen, waarbij het Bedrijf de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen. Het Bedrijf zal omtrent de inschakeling van deze derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de cliënt, behoudens waar het de inschakeling van rolgemachtigden en deurwaarders betreft. Iedere eigen aansprakelijkheid van het Bedrijf voor een tekortkoming van ingeschakelde derden is uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is het Bedrijf gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens haar cliënten te aanvaarden. Tot de in dit artikel bedoelde derden behoren ook de door het Bedrijf ingeschakelde buiten Nederland gevestigde advocaten, deurwaarders of anderszins.

Artikel 5
Verstrekte opdrachten worden door het Bedrijf uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de cliënt verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de cliënt vrijwaart het Bedrijf tegen aanspraken van derden dienaangaande.

Artikel 6
Naast het Bedrijf zijn ook alle personen en rechtspersonen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, ongeacht of zij nog voor het Bedrijf werkzaam zijn, gerechtigd om op deze Algemene Voorwaarden een beroep te doen. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn daarnaast mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van het Bedrijf en van andere rechtspersonen die bij de uitvoering van opdrachten zijn betrokken.

Artikel 7
Deze Algemene Voorwaarden worden geacht tevens van toepassing te zijn op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënt.

Artikel 8
het Bedrijf vangt de voor de cliënt te verrichten werkzaamheden eerst aan nadat de cliënt des verzocht een adequaat voorschot heeft betaald. De hoogte van het voorschot is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de opdracht. Het voorschot zal met de einddeclaratie verrekend worden.

Artikel 9
Facturen van het Bedrijf dienen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald op de door het Bedrijf aangegeven wijze. Indien een ander dan de cliënt (de ‘Debiteur’) de voor de cliënt te verrichten werkzaamheden voor zijn rekening neemt, blijft de cliënt volledig voor de Debiteur verantwoordelijk.

Artikel 10
Het Bedrijf hanteert verschillende tarieven voor stagiaires, experts, seniorexperts en partners. Bovendien kan afhankelijk van de spoedeisendheid, het specialistische karakter en/of het belang van de zaak een opslag worden gehanteerd. De tarieven worden door de het Bedrijf in beginsel per 1 januari van elk jaar aangepast.

Artikel 11
Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in gebreke, en is over het openstaande bedrag tot aan de dag van betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Artikel 12
Ingeval van vragen of bezwaren ten aanzien van enige factuur dient de cliënt deze voor het verstrijken van de betalingstermijn schriftelijk aan het Bedrijf kenbaar te maken. Daarna geldt de factuur als geaccepteerd.

Artikel 13
De rechtsverhouding tussen de cliënt en het Bedrijf is onderworpen aan Nederlands recht. Uitsluitend de rechter te Rotterdam zal bevoegd zijn van eventuele geschillen tussen de Vennootschap en een cliënt kennis te nemen.

Artikel 14
Het Bedrijf hanteert een Klachtenregeling welke is gebaseerd op de norm NEN-ISO 10002:2014, “Kwaliteitsmanagement – Klanttevredenheid – Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties”. De Klachtenregeling kan via info@verbeekweact.nl worden opgevraagd.