Actueel


11-06-2020


OVERGANGSPERIODE VOOR ISO / IEC 17025 VERLENGD!

Als gevolg van de recente ILAC-stemming is de overgangsperiode voor  ISO/IEC 17025:2017 aangenomen als onderdeel van de ILAC-resolutie GA 20.15 (november 2016) verlengd van 30 november 2020 tot 1 juni 2021. Deze verlenging is verleend om ervoor te zorgen dat alle accreditatie-instanties en de geaccrediteerde laboratoria de resterende overgangen op een degelijke manier kunnen bereiken onder de beperkingen die zijn opgelegd als gevolg van de wereldwijde uitbraak van coronavirusziekte 2019 (COVID-19). Aan het einde van de overgangsperiode wordt de accreditatie van een laboratorium volgens
ISO/IEC 17025:2005 niet erkend onder de ILAC-regeling.


04-09-2019


Herziene ILAC G8 Gepubliceerd!

Als gevolg van de recente stemming is ILAC G8: 09/2019 Guidelines on Decision Rules and Conformity Declaration  gepubliceerd.

Deze publicatie is uitgebreid herzien door de ILAC-accreditatie- en laboratoriumcomités om laboratoria, beoordelaars, regelgevers en klanten te begeleiden bij het gebruik van beslissingsregels bij het afgeven van conformiteitsverklaringen met specificaties of normen, zoals vereist in de editie van ISO/IEC 17025:2017.


20-11-2018


Het nieuwe kilogram goedgekeurd!

Het Internationaal Comité voor Gewichten en Maten (CIPM) heeft tijdens de 26e Algemene Conferentie over gewichten en maten (CGPM) op 16 november 2018 gestemd en de herziening van de definities van de SI-basiseenheden goedgekeurd. De nieuwe definities treden in werking op 20 Mei 2019 tijdens de Wereld Metrologiedag.

Het metrieke stelsel was oorspronkelijk opgevat als een meetsysteem dat kon worden afgeleid van onveranderlijke verschijnselen. Toen het metrieke stelsel echter voor het eerst in 1799 in Frankrijk werd geïntroduceerd, was het voor technische beperkingen noodzakelijk om in plaats daarvan artefacten (de prototype meter en het prototype kilogram) te gebruiken. In 1960 werd de meter geherdefinieerd in termen van de golflengte van licht van een gespecificeerde bron, waardoor hij afgeleid kon worden van natuurlijke verschijnselen, waardoor het prototype kilogram als het enige artefact bleef (metalen cilinder van een legering van platina en iridium met een diameter en hoogte van ongeveer 39 mm) waarop de SI-eenheidsdefinities afhankelijk zijn. Als gevolg van de goedkeuring van de herdefinitie zal het metrieke stelsel (SI) voor het eerst volledig af te leiden zijn van natuurlijke verschijnselen.

De herdefiniëring kan als volgt worden samengevat:

Er zullen nog steeds dezelfde zeven basiseenheden zijn (seconde, meter, kilogram, ampère, kelvin, mol en candela). Hiervan zullen het kilogram, ampère, kelvin en mol geherdefinieerd worden door exacte numerieke waarden te kiezen voor de Planck-constante, de elementaire elektrische lading, de Boltzmann-constante en de constante van Avogadro. De seconde, meter en candela zijn al gedefinieerd door fysieke constanten en het is alleen nodig om hun huidige definities te bewerken. De nieuwe definities zullen de SI verbeteren, zonder de grootte van alle eenheden te veranderen, waardoor continuïteit met de huidige metingen wordt gewaarborgd.


1-11-2018


De nieuwe ISO 31000 houdt risicobeheer eenvoudig … ..

De herziene norm voor risicobeheer – richtlijnen, ISO 31000, is gepubliceerd in februari 2018 ….

ISO 31000: 2018, Risicobeheer – Richtlijnen, biedt principes, kader en een proces voor risicobeheer. Het kan door elke organisatie worden gebruikt, ongeacht zijn grootte, activiteit of sector.

Het gebruik van ISO 31000 kan organisaties helpen de kans te vergroten om doelen te bereiken, kansen en bedreigingen beter te identificeren en middelen effectief toe te wijzen en te gebruiken voor risicobeheer.

ISO 31000 kan echter niet worden gebruikt voor certificatiedoeleinden, maar biedt wel houvast voor interne of externe auditprogramma’s. Organisaties die het gebruiken kunnen hun risicobeheerpraktijken vergelijken met een internationaal erkende benchmark, die deugdelijke principes biedt voor effectief management en corporate governance.

Gerelateerde standaard

IEC 31010: 2009, Risicobeheer – Risicobeoordelingstechnieken zijn gericht op risicobeoordeling. Risicobeoordeling helpt besluitvormers inzicht te krijgen in de risico’s die van invloed kunnen zijn op het behalen van doelstellingen en in de adequaatheid van de reeds bestaande controles. IEC 31010: 2009 richt zich op risicobeoordelingsconcepten, processen en de selectie van technieken voor risicobeoordeling.


1-12-2017


De nieuwe versie van norm ISO 17025:2017 is uit……

De herziene norm voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria, ISO / IEC 17025, is gepubliceerd!

De meest populaire standaard voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria is zojuist bijgewerkt, hierbij is rekening gehouden met de nieuwste wijzigingen in de laboratoriumomgeving en de test en kalibratiemethoden.

Het produceren van geldige resultaten die algemeen worden vertrouwd, vormt de kern van laboratoriumactiviteiten. ISO/IEC 17025: 2017 biedt laboratoria de mogelijkheid om een degelijk kwaliteitssysteem te implementeren en aan te tonen dat men technisch competent is en in staat is om valide en betrouwbare resultaten te produceren.

ISO / IEC 17025 helpt ook de samenwerking tussen laboratoria en andere instanties te vergemakkelijken door een bredere acceptatie van resultaten tussen landen te bewerkstelligen. Testrapporten en kalibratiecertificaten kunnen van het ene land naar het andere worden aanvaard zonder dat verder onderzoek nodig is, dit bevordert de internationale handel.


20-06-2017


Binnenkort komt de nieuwe ISO 17025 uit…..

De norm die de Algemene Eisen voor de Competentie van Beproevings- en Kalibratielaboratoria beschrijft, ISO/IEC 17025, wordt op dit moment herzien en is in de, zogenoemde, Draft International Standard (DIS) fase.

De werkgroep die verantwoordelijk is voor de revisie van de norm komt in juli 2017 weer bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst wordt het internationale commentaar op de DIS versie van de norm besproken. Afhankelijk van de omvang van het commentaar zal de norm naar een tweede DIS fase of Final Draft International Standard (FDIS) fase worden gebracht. In het meest gunstigste geval kan de norm gelijk worden gepubliceerd. Onafhankelijk of er een FDIS wordt uitgebracht, kan worden verwacht dat de norm wordt gepubliceerd aan het einde van dit jaar, uiterlijk begin 2018.

Veranderingen in de nieuwe ISO 17025

De opzet van de nieuwe ISO 17025 norm zal standaard aanzienlijk veranderen en meer in lijn zijn met de nieuwe ISO richtlijnen met betrekking tot opmaak en indeling.

In de nieuwe norm zijn ondermeer de onderstaande veranderingen doorgevoerd:

 • de term “Laboratorium”is gedefinieerd als een instelling die een van de volgende activiteiten uitvoert:
  • kalibratie
  • beproevingen
  • monsterneming, gerelateerd aan het uitvoeren van kalibraties en beproevingen
 • Aansprakelijkheidsverzekeringsverplichting (of reserve) is toegevoegd
 • Eisen met betrekking tot risico management zijn toegevoegd
 • Up-to-date en striktere eisen met betrekking tot Interne kwaliteitscontrole, Proficiency Test Schema’s en inter-laboratorium vergelijkingen zijn gedefinieerd
 • Nieuwe document management eisen zijn geïntroduceerd: een kwaliteitshandboek is niet meer noodzakelijk
 • Er zijn minder procedurele en verslaglegging eisen in het managementsysteem deel van de norm.

1-12-2016


De nieuwe ISO 17034 is uit!

De Internationale standaard ISO/IEC 17034:2016 geeft de algemene eisen waaraan de producenten van referentiematerialen, inclusief gecertificeerde referentiematerialen, dienen te voldoen en vervangt de ISO Guide 34:2009. De structuur van ISO 17034:2016 is meer in lijn met die van ISO/IEC 17025, de Internationale standaard met de algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria.

Andere veranderingen betreffen de toevoeging van de eisen voor de productie van alle types referentiematerialen, en specificatie van additionele eisen voor gecertificeerde referentiematerialen, de harmonisatie met de meest recente versies van andere relevante ISO richtlijnen (High Level Structure, HLS) en het opnemen van meer details met betrekking tot de vereiste documentatie voor referentie materialen.


actueel attributen